ŚRODOWISKO I OTOCZENIE

ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM

Obiectivele de mediu sunt o parte foarte importantă a strategiei noastre de afaceri. Ne străduim în mod sistematic să:

zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych (monitorowanie zużycia wody i energii),

zmniejszenia oddziaływania na środowisko (monitorowanie: ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych, masy przetwarzanych odpadów w procesie produkcji);

ograniczenie: ryzyka przedostania się substancji chemicznych do wód gruntowych poprzez zachowanie wanien wychwytowych oraz utylizację zanieczyszczonych foremek;

utrzymanie filtrowania oleju do spryskiwania form oraz jego odzysk i zawrócenie do procesu produkcji;

podniesienia świadomości ekologicznej pracowników.

ZASADA 3R

Oferujemy naszym klientom rozwiązania, pozwalające zredukować pejoratywny wpływ na środowisko naturalne, a także obniżyć koszty związane z drukiem dokumentów. Z tego tytułu propagujemy zdrowy dla środowiska styl życia według zasady 3R:

 

  • Reduce (unikaj):

- zrezygnowaliśmy z używania plastikowych toreb i butelek na wodę zastępując je opakowaniem papierowym i szklanym,

- systematycznie zmniejszamy ilość zużytego plastiku na produkcji i podczas magazynowania np. folii stretch, taśm klejących, separatorów, przesypek, itp.

 

  • Reuse (używaj ponownie):

- stosujemy: teczki z recyklingu, ekologiczne długopisy, drukujemy na papierze z recyklingu,

- dajemy drugie życie produktom, przekazując je na potrzeby innym, organizując zbiórki wśród pracowników POSIADALO.

 

  • Recycle (utylizuj):

- segregujemy śmieci,

- pieniądze z utylizacji plastikowych korków przekazujemy na cele charytatywne.Stosowanie się do zasady 3R podczas procesu produkcyjnego wpływa na minimalizację zużycia wody oraz liczby odpadów powstających w trakcie produkcji.

NASZ WPŁYW NA PLANETĘ

POSIADALO ma pełną świadomość, w jakim stopniu oddziałuje na otaczające je środowisko. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników oraz lokalnej społeczności, w której umiejscowione są nasze 3 zakłady. Ważny jest dla nas wpływ zakładów produkcyjnych na otoczenie, zarówno społeczny, jak i przyrodniczy, dlatego nasze fabryki nie wywołują emisji CO2.

Firma przestrzega wymagania prawne i wymagania dotyczące ochrony środowiska związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na wszystkich etapach powstawania wyrobu. Prowadzimy działalność w taki sposób, aby zminimalizować szkodliwe działanie na środowisko naturalne bez szkody dla funkcjonowania zakładu w procesie produkcji i jakości wyrobów, co realizujemy poprzez:

sukcesywne zwiększanie masy przetwarzanych odpadów w procesie produkcji,

racjonalną gospodarkę wodno-ściekową,

minimalizację ilości odpadów,

racjonalną gospodarkę energią i surowcami,

optymalizację zużycia wody,

podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznej pracowników,

bieżące weryfikowanie zgodności działań firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.